آموزش و اطلاعات لازم ویژه بیماران و مراجعه کنندگان دیابت ویژه بیماران بیمارستان شهید مطهری فولادشهر