🔶#آغــاز نخستین مرحله
#واکسیناسیون علیه بیماری کــووید 19 امروز چهارشنبه 27 اسفندماه99با تــزریق واکسـن سینوفارم به کادر بیمارستان شهید مطهری